Алатка креирана во рамки на проектот Иницијатива за зајакнување на демократијата: зајакнување на политичкиот ангажман и учество во Р.С.Македонија

Како функционира Прашалникот?

Гласачите со одговарање на внимателно одбрани и прилагодени 30 прашања, поделени по 15 за парламентарни избори и 15 за претседателски избори, во рамки на актуелни области во јавниот дискурс, ќе можат да направат пресметка и согласно исказите базирани според Ликертовата скала и градацијата да ја утврдат позиционираноста во политичкиот спектар.

Самата платформа прави спојување на исказите со политиките на политичките партии, нивните идеолошки ставови и програми во нивните официјални документи и партиски изјави, како и претседателските кандидати. Со цел релевантни искази, во предвид се земаат политичките партии кои имаат рејтинг поголем од 1% согласно последните јавните анализи и утврдените претседателски кандидати од страна на Државната изборна комисија (ДИК).

01

Избери Регион

Вардарски, Источен, Југозападен, Југоисточен, Пелагониски, Полошки, Североисточен или Скопски

02

Одговори на Прашањата

30 важни прашања, поделени во две области – парламентарни и претседателски избори.

03

Добиј Резултат

Апликацијата прави споредби и ги анализираа одговорите и генерира алогоритамски резултат базиран на вашите ставови.

Зошто ја креиравме платформата?

Веб платформата www.izborennavigator.mk претставува бесплатен ресурс и интернет алатка каде граѓаните и граѓанките од Република Северна Македонија согласно своите политички афинитети и убедувања може да ја споредат својата позиционираност со позиционираноста на политичките партии и коалициите кои се дел од македонската политичка сцена. Меѓудругото, платформата има за цел да ги афирмира позициите на политичките партии и коалициите за гласачите и да им обезбеди релевантни информации што им се потребни за да донесат информирани одлуки на самиот ден на гласање, односно за претстојните парламентарни претседалски избори.

Започни со прашалникот

Често поставувани прашања

Споредбата на вашите ставови со идеолошките и програмските определби на политичките партии и претседателските кандите се заснова на детална методолошка рамка која обезбедува точност и доверливост. Исказите добиени од граѓаните и граѓанките, прецизните анализи, точно утврдените прашања и експертската анализа се прецизно кодирани и направени за да се обезбеди сеопфатна и јасна споредба, што го прави процесот високо доверлив и релевантен.

Политичката агенда на избраните политчки партии е дефинирана со низа теми кои се клучни за гласачите и се актуелни во јавниот дискурс. Овие теми обично вклучуваат, но не се ограничени на социјалните работи, здравството, образованието, економијата, миграцијата, младите, животна средина, владеењето на правото, надворешната политика и меѓународните односи. Платформата ги покрива овие теми за да им се помогне на корисниците да ги разберат позициите на партиите и претседателските кандидати за овие клучни области.

Платформата izborennavigator.mk е дизајнирана да ви помогне и да ви даде нови перспективи во процесот на одлучување при гласањето преку обезбедување вредни информации за позициите на политичките партии и кандидатите. Со споредување на вашите ставови со оние на партиите, истражување на нивните ставови за различни прашања и добивање персонализирани препораки, апликацијата ви дава овластување да донесете информирана одлука кога го давате вашиот глас.

Платформата izborennavigator.mk е достапна на македонски и албански јазик.

Прашањата кои се дел од платформата се внимателно одбрани и прилагодени врз основа на нивната актуелност за политичкиот дискурс и ги диференцираат позициите на политичките партии и кандидатите за претседател. Преку давање искази, граѓаните и граѓанките ќе можат да направат пресметка и согласно исказите базирани според Ликертовата скала и градацијата да ја утврдат позиционираноста во политичкиот спектар.